New Post

Cryptocurrency là gì?

Cryptocurrency là gì?

Một cryptocurrency là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế để làm việc như là một phương tiện trao đổi bằng cách sử dụng mật mã để đảm bảo các giao dịch và kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung của tiền tệ. Cryptokurrencies là […]